Učtovné služby

 • Založenie s.r.o., živnosti alebo obchodnej spoločnosti s kompletným administratívnym vybavením
 • Nastavenie účtovníctva presne na mieru Vašej činnosti
 • Kompletné vedenie účtovníctva v súlade s právnou úpravou SR – vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, kniha záväzkov a pohľadávok, saldokonto, evidencia bankových pohybov, vedenie pokladne
 • Spracovanie DPH priznaní - odosielanie na Daňový úrad
 • Spracovanie priznania k dani z motorových vozidiel
 • Vypracovanie riadnej aj mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky – zaslanie na Obchodný register SR
 • Pravidelné informovanie o zmenách v zákonoch a ich dopad na Vašu činnosť
 • Spracovanie kompletnej mzdovej a personálnej agendy – výkazy, prihlasovanie a odhasovanie zamestnancov na Sociálnu a Zdravotnú poisťovňu, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Pri potrebe konzultácie navštívime Vašu firmu osobne a zariadime formality ohľadne vykonania ročného zúčtovania na daň z príjmov zo závislej činnosti a zbavíme Vás administratívy.
 • Potvrdenia pre zamestnancov na ich súkromné účely (banky, splátkové spoločnosti, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)
 • Tvorba pracovných zmlúv
 • Pri využívaní externých pracovníkov - živnostníkov spracujeme ich daňové priznania na DzP FO.
 • Tvorba interných smerníc
 • Reporting na mieru podľa Vašich požiadaviek